REGULAMIN DOŁADOWANIA
GŁOGOWSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ
PRZEZ SERWIS INTERNETOWY

 

Użyte pojęcia i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie:

KM-Głogów – Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Głogowie, ul. Transportowa 3, 67-200 Głogów

GKM – Głogowska Karta Miejska - bezstykowa (zbliżeniowa) karta miejska będąca nośnikiem biletów elektronicznych

BOP – Biuro Obsługi Pasażera Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Głogowie, Plac 1000-lecia 1 (w budynku dworca PKP)

SDK – System Doładowania Karty - serwis internetowy w ramach witryny http://www.ebilet.km.glogow.pl umożliwiający zakup biletu z wykorzystaniem płatności elektronicznych,

Doładowanie - zakup elektronicznych biletów przeznaczonych do korzystania z usług przewozowych w pojazdach komunikacji miejskiej w Głogowie,

Regulamin - niniejszy dokument regulujący doładowanie GKM przez serwis internetowy,

Klient (Usługobiorca) - osoba fizyczna korzystająca z doładowania w serwisie internetowym SDK,

Umowa - umowa doładowania GKM zawarta pomiędzy Usługobiorcą a KM-Głogów wskutek złożenia przez Usługobiorcę zamówienia wybranego biletu oraz potwierdzenia przez KM-Głogów realizacji zlecenia w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie,

Usługa przeniesienia - zapis zakupionego za pomocą SDK biletu elektronicznego na GKM za pomocą czytnika w kasowniku w pojeździe KM-Głogów,

OPE – Operator Płatności Elektronicznych.

 

§ 1.

Usługa doładowania karty przez serwis internetowy

 1. KM-Głogów świadczy usługę doładowania w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U.2019 poz.123).
 2. Dostępnymi formami płatności za doładowanie są przelewy bankowe.

 

§ 2.

Warunki zawierania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną

 1. Zawarcie Umowy odbywa się za pośrednictwem serwisu internetowego SDK.
 2. Zawarcie Umowy jest możliwe w przypadku akceptacji Regulaminu przez Usługobiorcę.

 

§ 3.

Realizacja usługi drogą elektroniczną

 1. Warunkiem realizacji usługi przeniesienia jest wpływ środków doładowania na konto rozliczeniowe wskazane przez KM-Głogów z kodem transakcji uzyskanym w SDK w tytule przelewu.
 2. Jednym doładowaniem można dokonać zakupu jednego wybranego biletu.
 3. Usługa przeniesienia za pomocą czytnika w kasowniku w pojazdach komunikacji miejskiej udostępniona zostanie następnego dnia po dokonaniu wpłaty. Wpływ środków doładowania na konto rozliczeniowe wskazane przez KM-Głogów w serwisie SDK potwierdzony zostanie informacją przesłaną na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.
 4. Zakup biletu okresowego lub biletów jednorazowych (wpłata) za pośrednictwem SDK należy każdorazowo zapisać na GKM.
 5. Zapisu można dokonać za pomocą przystosowanego kasownika w pojazdach komunikacji miejskiej KM.
 6. Prawidłowe dokonanie elektronicznej płatności połączone z prawidłowym przeniesieniem biletu/portmonetki elektronicznej na Głogowską Kartę Miejską upoważnia Klienta do podróżowania środkami komunikacji obsługiwanymi przez KM.
 7. W celu otrzymania faktury VAT za bilet zakupiony w ramach doładowania, Usługobiorca powinien w terminie do 15 dnia następnego miesiąca od momentu zakupu zgłosić się do BOP z potwierdzeniem dokonanej transakcji.

 

§ 4.

Proces rejestracji i zakupu

 1. Warunkiem nabycia biletu jest posiadanie aktywnej GKM oraz prawidłowe wprowadzenie przez Klienta danych wymaganych przez SDK.
 2. Klient, który po raz pierwszy zamierza skorzystać z SDK powinien:
  1. zarejestrować się w SDK wprowadzając do formularza rejestracyjnego:
   1. numer Głogowskiej Karty Miejskiej
   2. hasło startowe – hasło nadane w BOP (dotyczy karty na okaziciela) lub numer PESEL dla użytkowników karty imiennej,
   3. hasło do logowania (min. 8 znaków, przynajmniej jedna mała litera, jedna wielka litera, jedna cyfra, jeden znak specjalny),
   4. adres e-mail
  2. zaakceptować Regulamin przy użyciu pola wyboru o etykiecie „Akceptuj" umieszczonego na stronie rejestracji w SDK;
  3. po otrzymaniu automatycznego e-maila potwierdzającego rejestrację w serwisie Klient powinien kliknąć na odsyłacz zamieszczony w otrzymanej wiadomości e-mail w celu aktywowania swojego konta w SDK.
 3. Jeżeli zmieni się regulamin SDK warunkiem dalszego korzystania jest akceptacja zmian w Regulaminie.
 4. Klient może nabyć bilet lub sprawdzić historię GKM po zalogowaniu się na swoim indywidualnym koncie. Do zalogowania niezbędne jest wpisanie nazwy użytkownika i hasła podanego przy rejestracji.
 5. Informacja o przebiegu transakcji zawierająca m.in. unikalny identyfikator transakcji, a także informacja o szczegółach zakupu zostanie przesłana przez Operatora pod adres e-mail wskazany przez Klienta przy rejestracji do SDK.
 6. W momencie prawidłowego zakończenia procesu płatności Klientowi zostaje wysłany e-mail przez Operatora potwierdzający zaksięgowanie wpłaty za bilet. Zakup biletu zostaje w tym momencie sfinalizowany.

 

§ 5.

Płatność za bilet

 1. Cena biletu określona jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT.
 2. Rodzaje i ceny biletów ustala Rada Miejska Głogów.
 3. Klient realizuje płatność za bilet za pomocą szybkiego przelewu - usługa płatności szybkim przelewem z dowolnego banku dostarczającego usługę tego typu, płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych.
 4. Transakcja, w której nie zostanie wybrana płatność zostanie anulowana.
 5. Dokonując płatności, Klient musi posiadać konto w banku obsługującym usługę szybkiego przelewu za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych oraz środki wystarczające do zapłaty za bilet.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta numeru konta bankowego na innych stronach internetowych. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji szybkimi przelewami przeprowadzonymi na stronach internetowych OPE, odpowiada OPE.

 

§ 6.

Prawa i obowiązki klienta

 1. Klient zobowiązany jest:
  1. korzystać z SDK zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,
  2. nie przenosić praw wynikających z zawarcia Umowy na osoby trzecie,
  3. podać prawdziwe dane osobowe,
  4. nie wykorzystywać SDK w celu dokonania czynów niedozwolonych.
 2. Klient oświadcza, że wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania z SDK są prawdziwe i zgodne z jego wiedzą.
 3. KM-Głogów ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych osobowych bądź danych dotyczących szybkiego przelewu.
 4. Kupujący oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawno-karne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, oraz przyjmuje do wiadomości, że o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę (hacking, oszustwo itp.) będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.
 5. W celu dokonania właściwego wyboru biletu lub doładowania elektronicznej portmonetki, Klient przed dokonaniem przelewu przez Internet zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu, obowiązującą taryfą opłat oraz opisem warunków, które musi spełniać, by uzyskać uprawnienie do korzystania z ulg przy zakupie biletów komunikacji KM. Taryfa oraz warunki uzyskania ulg dostępne są na stronie internetowej przewoźnika: www.km.glogow.pl; w siedzibie oraz pojazdach KM.

 

§ 7.

Reklamacje

 1. Składanie reklamacji dotyczących doładowań on-line odbywa się w formie pisemnej na adres: Komunikacja Miejska sp. z o.o. ul. Transportowa 3, 67-200 Głogów lub na e-mail: ebilet@km.glogow.pl.
 2. Przedmiotem reklamacji jest niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie usługi doładowania lub przeniesienia środków na GKM.
 3. Usługobiorca może zgłosić reklamację w terminie 5 dni od daty zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 4. Podstawy reklamacji nie może stanowić:
  1. okoliczność, iż doładowanie dotyczy GKM nieprawidłowo wskazanej przez Usługobiorcę,
  2. powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych,
  3. inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania KM-Głogów nie odpowiada.
 5. Reklamacja powinna zawierać dane Usługobiorcy, w tym adres do korespondencji, numer karty, numer transakcji, datę transakcji i jej kwotę oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, nr telefonu w przypadku potrzeby uzupełnienia reklamacji.
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji KM-Głogów zwraca się o ich uzupełnienie. Nie uzupełnienie w terminie 7 dni od wezwania skutkować będzie brakiem rozpatrzenia reklamacji.
 7. KM-Głogów rozpatruje reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia.
 8. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie KM-Głogów informuje o tym składającego reklamację podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

 

§ 8.

Zastrzeżenia

 1. KM-Głogów zastrzega możliwość czasowego zawieszenia dostępu do SDK celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Informacje o braku dostępu do usługi będą publikowane na stronie http://ebilet.km.glogow.pl
 2. KM-Głogów zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia lub odrzucenia doładowania oraz do odmowy realizacji doładowania. W takim wypadku KM-Głogów powiadomi Usługobiorcę o odmowie i jej przyczynie.
 3. Wnioski o doładowanie błędnie zdefiniowane lub takie, których potwierdzenie nie będzie możliwe, mogą nie zostać zrealizowane, a wpłacone środki zostaną zwrócone Usługobiorcy.
 4. KM-Głogów nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które KM-Głogów nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa) albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej. W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie Usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.

 

§ 9.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem http://ebilet.km.glogow.pl
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie nie krótszym niż pięć dni po udostępnieniu zmienionego Regulaminu za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem http://ebilet.km.glogow.pl
 3. Usługi zamówione przed zmianą regulaminu zostaną zrealizowane na warunkach jakie były określone w momencie zaksięgowania wpłaty przez KM-Głogów.